پرش لینک ها

قانون یک سوم چیست؟

قانون یک سوم ؟ پیری صورت در نتیجه تغییرات پوست و بافت های نرم از پیشانی تا خط فک رخ می دهد. عواملی که بر تغییرات خارجی پوست تأثیر می گذارند عبارتند از : ژنتیک، نوع پوست، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، میمیک صورت